تعبیر خواب کبوتر - معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟

به گزارش بازی های اندروید، تعبیر خواب کبوتر می تواند پیغام و اشاره ای از ضمیر ناخودآگاه باشد. دیدن یاکریم در خواب نشانه افسردگی و تعبیر خواب کبوتر سفید نماد صلح و وفاداری است.

تعبیر خواب کبوتر - معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. بیشتر معبرین اسلامی دیدن کبوتر در خواب را نیکو تعبیر نموده و آن را دلیل بر زن می داند حتی در جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می داند. این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر در گذشته بیان شده است. خوانندگان گرامی برای اطلاع از تفاسیر کلی خواب های خود می توانید به صفحه تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایید.

گفتنی است که ذکر تعابیر مختلف برای یک خواب به منزله درست بودن یک مورد و اشتباه بودن سایر موارد نیست. در واقع در زمان و موقعیت معین ممکن است که یک تعبیر خواب برای یک نفر درست باشد و شخصی دیگر با دیدن خوابی مشابه تعبیر دیگری شامل حالش شود.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

شما عزیزان می توانید برای دسترسی سریع به موضوع دلخواه خود، به وسیله کلیک روی هریک از لینک های زیر به مطلب مربوطه برسید.

تعبیر خواب کبوتر (کفتر)

تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر خواب کبوتر سیاه

تعبیر خواب یا کریم

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. کبوتر در خواب بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است:

 • دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.
 • خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.
 • دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را آزاد می نماید، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می نمایند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است.
 • دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می نماید می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

تعبیر خواب کبوتر (کفتر)

محمدبن سیرین گوید:

 • تعبیر کبوتر، زن می باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می کنی
 • اگر ببینی جوجه کبوترهای زیادی داری، از زن ها به تو سود و منفعت می رسد و یا به خاطر زن ها دچار غم و اندوه می شوی.

جابرمغربی گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی شود. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می شوی. اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می نماید و صاحب فرزندان دختر می شود. جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان نموده است.

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

 1. زن.
 2. کنیزک.
 3. مال.
 4. نامه که از غائب (غایبی) رسد.
 5. ریاست

گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

به همین دلیل تعابیر دیگری نیز از معبرین اسلامی آمده که در ادامه بدان پرداخته شده است:

تعبیر خواب گوشت کبوتر : ابن سیرین می گوید اگر ببینی گوشت کبوتر می خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب زدن کبوتر: ابن سیرین می گوید اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می گویند او را رها می کنی.

تعبیر خواب کبوتر بازی: جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:

 • اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می نماید و به خانه اش باز می شود. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
 • اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می نماید. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می گیرد.

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می نماید و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

آنلی بیتون:

 • دیدن کبوتر سفید در خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
 • دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

تعبیر خواب کبوتر سیاه

مشاهده کبوتر سیاه در خواب بدان منظور است که به زودی رویدادی شگفت انگیز را تجربه خواهید کرد و موفقیت چشمگیری را در زندگی کاری و حرفه ای خود تجربه می کنید. تنها باید به این نکته توجه داشته باشید که به موقع و در جای مناسب خود حرفتان را بزنید و اجازه ندهید تا فرصت ها از دست بروند. خوب است بدانید که بسکمک شما را بخاطر موفقیت هایی که بدست آورده اید به عنوان الگو و سرمشق برای خود قرار داده اند، پس ضروری است آنگونه که شایسته است رفتار کنید. اگر متاهل هستید مشاهده کبوتر سیاه در خواب برای شما نشان دهنده داشتن تفاهم با همسرتان در زندگی و رضایتتان از یکدیگر است.

تعبیر خواب یا کریم

بطور کلی دیدن یاکریم در خواب نشان دهنده افسردگی است. دیدن یاکریم در خواب بدان معناست که شما علی رغم داشتن یک خانواده هنوز احساس تنهایی می کنید. گاهی اوقات اما مشاهده یاکریم در خواب نشانه ای از یک بیماری جدی است که یکی از خویشاوندان شما بدان گرفتار شده یا مسئله ای است که یکی از اعضای خانواده شما دارد. در برخی مواقع نیز حضور این پرنده در خواب ناامیدی شما در زمینه کاری و نیز در روابط شخصی تان را نشان می دهد. همچنین دیدن یاکریم در خواب می تواند نشانه ای از فوت کسی باشد که به او علاقه مند هستید.

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می نمایند و لانه می سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با بچه هایی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.
 • شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به کمک کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.
 • دیدن کبوتر مرده در خواب، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می نماید خبرهایی خوب خواهید شنید.
 • دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می نماید. با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر اقتصادی زیان فراوانی خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد نمود.
 • اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.
 • دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

شما عزیزان می توانید در صورت تمایل و برای آگاهی دقیقتر از تعبیر خواب خود، آن را در بخش نظرات همین خبر ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت آن را برایتان تعبیر نمایند.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

خواب و رویا

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

منبع: setare.com
انتشار: 30 بهمن 1399 بروزرسانی: 30 بهمن 1399 گردآورنده: droidgamers.ir شناسه مطلب: 960

به "تعبیر خواب کبوتر - معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب کبوتر - معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید